Algemene Bepalingen PictoWord

 

Licentie PictoWord

Dit is een afzonderlijke overeenkomst tussen u de licentiehouder en PictoWord Software (PictoWord).

PictoWord SOFTWARE - SOFTWARE-LICENTIE

1. LICENTIEVERLENING.
Deze licentieovereenkomst met PictoWord Software ("licentie") geeft u recht op gebruik van een exemplaar van het bovengenoemde softwareproduct ("SOFTWARE") op een enkele computer, mits de SOFTWARE slechts op één computer tegelijk wordt gebruikt.
Als u meerdere licenties bezit, mogen slechts evenveel exemplaren van de SOFTWARE tegelijk worden gebruikt als het aantal licenties dat u bezit. Uitzondering hierop is de Groepslicentie, meer informatie hierover leest u ondermeer op de website pictoword.nl
De SOFTWARE is "in gebruik" als deze op een computer in tijdelijk geheugen (RAM) is geladen of op permanent geheugen is geïnstalleerd (harde schijf, of andere media)

Als de SOFTWARE permanent op harde schijf of ander opslagmedium van een computer (geen netwerk-server) is geïnstalleerd, mag de hoofdgebruiker van deze computer de SOFTWARE ook op één extra draagbare of home-computer gebruiken.(echter alleen voor toepassingen bestemd voor binnen de omgeving waar de licentie van toepassing is.)

2. AUTEURSRECHT.
De SOFTWARE is eigendom van PictoWord en is beschermd door auteurswetten van de Verenigde Staten en door andere internationale verdragen. U dient de SOFTWARE te behandelen als alle andere aldus beschermde materialen (zoals boeken en muziekopnames), zij het dat u (a) u een kopie mag maken van de SOFTWARE voor archivering of (b) de SOFTWARE mag installeren op een harde schijf en het origineel mag bewaren voor archivering.
De overige bij de SOFTWARE geleverde beschrijvingen mag u niet kopiëren. U mag de woordenboeken en de handleiding wel voor eigen gebruik afdrukken.

3.OVERIGE BEPERKINGEN.
Deze licentie dient u in bezit te houden; zij vormt het bewijs dat u de hierin toegekende rechten hebt verkregen. U mag de SOFTWARE niet uitlenen of verhuren, wel mag u uw rechten onder deze licentie op permanente basis overdragen, mits u deze licentie, de SOFTWARE en alle bijbehorende materialen overdraagt, geen kopieën achterhoudt en mits de ontvanger instemt met de voorwaarden van deze overeenkomst.
U mag de SOFTWARE niet terugbouwen, decompileren of disassembleren. Als de SOFTWARE een uitbreiding is, moeten alle vorige versies mede worden overgedragen.

BEPERKTE GARANTIE
PictoWord garandeert dat (a) de SOFTWARE in hoofdzaak functioneert in overeenstemming met de bijbehorende beschrijvingen en systeem eisen zoals vermeld staan op de website van PictoWord.nl

GEEN ANDERE GARANTIES.
PictoWord Software verleent geen andere garantie, expliciet noch impliciet, inbegrepen maar niet beperkt tot impliciete garanties betreffende verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel, aangaande de SOFTWARE, de daarbij behorende beschrijvingen en de hardware.
Deze beperkte garantie geeft u specifieke rechten. Eventuele andere rechten lopen van land tot land uiteen.

GEEN AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLGSCHADE.
In geen geval zal PictoWord of haar leveranciers aansprakelijk zijn voor enigerlei schade (waaronder, maar niet beperkt tot, schade door winstderving, bedrijfsonderbreking, verlies van bedrijfsinformatie of ander geldelijk verlies) ontstaan door gebruik van of defect aan dit product van PictoWord, zelfs als PictoWord op de mogelijkheid daartoe gewezen is.
Deze bepaling is niet van toepassing in landen waar uitsluiting van gevolgschade niet is toegestaan.

PictoWord is onderdeel van SSOE en Mgr. Bekkersschool Eindhoven

Bent u school of instelling in de non profit sector? Klik dan op Scholen & Instellingen

Gebruikersvoorwaarden

Toestemming voor copyright & richtlijnen voor merken

Copyright ©
De volgende koppelingen geven informatie over toestemming voor het gebruik van bepaalde materialen met copyright, zoals afbeeldingen, software en tekst, die het eigendom zijn van PictoWord.

Toestemming vragen
Stuur ons een mail wanneer u schriftelijke toestemming van PictoWord nodig hebt.Klik voor meer informatie op Copyrights.

Merken ™/®
Deze website bevat richtlijnen die u helpen op de juiste manier gebruik te maken van PictoWord. Raadpleeg onze Systeemeisen en Vraag & Antwoord menu´s.

PictoWord beantwoordt geen vragen met betrekking tot voorgestelde namen of titels, productverpakkingen, advertenties, domeinnamen, marketingmaterialen of verwante zaken. Als uw vraag niet wordt behandeld in de richtlijnen van PictoWord, dan raden wij u aan contact me ons op te nemen.


Zonder af te zien van haar rechten, adviseert PictoWord anderen niet op het gebied van haar intellectuele eigendomsrechten. PictoWord staat geen naam, logo, merk of enig ander ontwerp toe dat kan worden verward met haar eigen merken. Raadpleeg uw eigen juridisch adviseur als u vragen hebt.

De volgende koppelingen geven informatie en richtlijnen voor een juist gebruik van de merken en logo's van PictoWord.


Wat is Copyright?

Er bestaat copyright voor oorspronkelijke werkstukken die in een tastbaar medium zijn vastgelegd. Literatuur, computerprogramma's, muziekstukken, toneelstukken, foto's, afbeeldingen, beeldhouwwerken, geluidsopnamen, films en andere audiovisuele werken kunnen alle door copyright worden beschermd.

Welke rechten heeft de eigenaar van het copyright?
De eigenaar van het copyright heeft het exclusieve recht de volgende handelingen uit te voeren en toe te staan:

kopieën van het werk maken;
werken maken die zijn afgeleid van het werk met copyright;
kopieën van het werk met copyright verkopen, verhuren, uitlenen of de eigendomsrechten overdragen;
het werk met copyright in het openbaar uitvoeren of weergeven;
het werk importeren.

Wij raden u aan uw eigen juridisch adviseur te raadplegen als u vragen over een bepaald copyright hebt.

Hebt u toestemming nodig?
Hoewel er voor het gebruik van veel materialen van PictoWord waarop copyright rust schriftelijke toestemming vereist is, is dat in sommige gevallen niet nodig. De eerste stap is er achter te komen of u schriftelijke toestemming nodig hebt.

Gebruik van afbeeldingen
Hier kunt u nagaan of u speciale schriftelijke toestemming nodig hebt voor het gebruik van afbeeldingen met copyright van PictoWord.

Gebruik van software
Hier kunt u nagaan of u speciale schriftelijke toestemming nodig hebt voor het gebruik van software van PictoWord.

Gebruik van tekst
Hier kunt u nagaan of u speciale schriftelijke toestemming nodig hebt voor het gebruik van tekst met copyright van PictoWord, zoals boeken en handleidingen.

Het gebruik van uw persoonlijke gegevens

De persoonlijke gegevens die op deze Site worden verzameld, worden gebruikt om de Site te beheren en de dienst(en) te verlenen of om de transactie(s) uit te voeren waarom u hebt gevraagd of waarvoor u een machtiging hebt verleend.
Ter ondersteuning van deze toepassingen kan PictoWord persoonlijke gegevens gebruiken om u effectievere klantenservice te verlenen, om de Site en verwante PictoWord-producten of –diensten te verbeteren en het gebruik van de Site te vereenvoudigen doordat u niet meer herhaaldelijk dezelfde gegevens hoeft te typen of door de Site aan te passen aan uw voorkeuren of interesses. De informatie die door de Site wordt verzameld, kan worden gecombineerd met gegevens die door andere PictoWord-diensten zijn verzameld zodat uw interactie met PictoWord zo consistent mogelijk wordt.
We kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken om u belangrijke informatie te verschaffen over het product of de dienst waarvan u gebruikmaakt, zoals essentiële updates en meldingen.

Bent u school of instelling in de non profit sector? Klik dan op Scholen & Instellingen
Klik anders op Bestelvoorwaarden